32 257 84 40     ms@medical-service.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Medical Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jordana 25 40-952 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196486, NIP: 954-246-81-64, REGON: 278182570, kapitał zakładowy: 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: ms@medical-service.pl (dalej jako: „MEDICAL SERVICE“) jest administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w związku z wykonywaniem usług szkoleniowych.
 2. MEDICAL SERVICE przetwarza dane osobowe Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 3. MEDICAL SERVICE wykorzystuje dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu udostępnienia Uczestnikowi usługi szkoleniowej, a także przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy. 
 4. MEDICAL SERVICE przetwarza następujące kategorie danych Uczestnika: Imię i Nazwisko, firma, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, dane dotyczące szkolenia.
 5. MEDICAL SERVICE nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Pozyskane przez MEDICAL SERVICE dane nie będą profilowane.
 6. MEDICAL SERVICE wymaga podania przez Uczestnika tych danych osobowych, które są niezbędne dla wykonania usług. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Uczestnika, MEDICAL SERVICE nie będzie mógł zrealizować usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, MEDICAL SERVICE może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. MEDICAL SERVICE powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu MEDICAL SERVICE. MEDICAL SERVICE udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług poligraficznych, realizację płatności, realizację usług księgowych, realizację szkoleń, realizację usług kurierskich oraz pocztowych na rzecz MEDICAL SERVICE. MEDICAL SERVICE powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu MEDICAL SERVICE. W  przypadku przekazywania danych do przetwarzania, MEDICAL SERVICE zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz MEDICAL SERVICE.
 8. MEDICAL SERVICE nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw MEDICAL SERVICE.
 9. MEDICAL SERVICE nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. MEDICAL SERVICE przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Uczestnikami,  tj. świadczenia usługi, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na MEDICAL SERVICE przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. 
 11. MEDICAL SERVICE zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez MEDICAL SERVICE. 
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez MEDICAL SERVICE, w przypadku gdy przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Uczestnik się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 15. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez MEDICAL SERVICE w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający MEDICAL SERVICE sprawdzić prawidłowość tych danych; Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MEDICAL SERVICE są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Uczestnik nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne MEDICAL SERVICE, ale mogą być potrzebne Uczestnikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 16. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Uczestnik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Uczestnika lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
guy

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń lub napisz do nas

tel./fax: 32 257 84 40
mail: ms@medical-service.pl