32 257 84 40     ms@medical-service.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Polityka Prywatności

 

W polityce prywatności („Polityka Prywatności”) określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników Strony internetowej http://www.medical-service.pl/ za pomocą plików Cookies.

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Administratora, korzystasz ze Strony, kontaktujesz się z Administratorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na Stronie, otrzymujesz od Administratora wiadomości pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania i ochrony przez Administratora danych osobowych Klientów, prosimy o kontakt mailowy: ms@medical-service.pl lub telefoniczny pod numerem: 32 257 84 40.

  1. DEFINICJE
   1. Administrator – oznacza administratora danych osobowych Klientów – Medical Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jordana 25 40-952 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196486, NIP: 954-246-81-64, REGON: 278182570, kapitał zakładowy: 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: ms@medical-service.pl .
   2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony.
   3. Klient – oznacza każdego Klienta korzystającego z usług Administratora, ze Strony lub nawiązującego kontakt z Administratorem w inny sposób.
   4. Strona – oznacza stronę internetową Administratora: http://www.medical-service.pl/
   5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony.
   6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. W zależności od usług, z jakich korzysta Klient, Administrator przetwarza następujące dane  osobowe:
    1. Przy wypełnieniu formularza zamówienia na Stronie oraz przy zamówieniu usług mailowo lub telefonicznie: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres, zamówione towary lub usługi, numer rachunku bankowego przy płatności przelewem;
    2. Przy kontaktowaniu się z Administratorem telefonicznie lub mailowo: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
    3. Przy uczestnictwie w szkoleniach lub warsztatach Administratora: adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, firma.
   2. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Administratora, realizacji szkoleń i warsztatów, sprzedaży towarów oraz obsługi reklamacji, a także odbioru i wysyłki korespondencji elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. 
   3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnień i informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
   4. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług, sprzedaży towarów lub odpowiedzi na wiadomość. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować umowy lub udzielić odpowiedzi. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
   5. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług informatycznych, wsparcie Strony internetowej, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych, realizacje usług poligraficznych, realizację szkoleń lub warsztatów na rzecz Klientów będących uczestnikami, realizację usług kurierskich, pocztowych. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W  przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.
   6. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.
   7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
   8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług oraz dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wyłącznie w niezbędnym zakresie. 
   9. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
   10. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora. 
   11. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
   12. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
   14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
   15. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
   16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/
   17. Administrator nie dokonuje profilowania danych oraz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
  3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
   1. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów.
   2. Administrator automatycznie gromadzi następujące dane o Klientach – adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
   3. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
   4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
    1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Strony do potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
    2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony.
   5. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
    1. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
    2. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane. 
   6. Administrator stosuje oprogramowanie firm trzecich do analizy zachowań użytkowników. Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania mogą używać pliki Cookies do identyfikacji osób odwiedzających Stronę oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych.
   7. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta. 
   8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
   9. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania ze Strony, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
   10. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ulepszanie struktury i zawartości Strony,  cele statystyczne, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania ze Strony.

Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Medical Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jordana 25 40-952 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196486, NIP: 954-246-81-64, REGON: 278182570, kapitał zakładowy: 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: ms@medical-service.pl (dalej jako: „MEDICAL SERVICE“) jest administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w związku z wykonywaniem usług szkoleniowych.
 2. MEDICAL SERVICE przetwarza dane osobowe Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 3. MEDICAL SERVICE wykorzystuje dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu udostępnienia Uczestnikowi usługi szkoleniowej, a także przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy.
 4. MEDICAL SERVICE przetwarza następujące kategorie danych Uczestnika: Imię i Nazwisko, firma, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, dane dotyczące szkolenia.
 5. MEDICAL SERVICE nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Pozyskane przez MEDICAL SERVICE dane nie będą profilowane.
 6. MEDICAL SERVICE wymaga podania przez Uczestnika tych danych osobowych, które są niezbędne dla wykonania usług. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Uczestnika, MEDICAL SERVICE nie będzie mógł zrealizować usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, MEDICAL SERVICE może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. MEDICAL SERVICE powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu MEDICAL SERVICE. MEDICAL SERVICE udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług poligraficznych, realizację płatności, realizację usług księgowych, realizację szkoleń, realizację usług kurierskich oraz pocztowych na rzecz MEDICAL SERVICE. MEDICAL SERVICE powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu MEDICAL SERVICE. W  przypadku przekazywania danych do przetwarzania, MEDICAL SERVICE zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz MEDICAL SERVICE.
 8. MEDICAL SERVICE nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw MEDICAL SERVICE.
 9. MEDICAL SERVICE nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. MEDICAL SERVICE przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Uczestnikami,  tj. świadczenia usługi, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na MEDICAL SERVICE przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 11. MEDICAL SERVICE zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez MEDICAL SERVICE.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez MEDICAL SERVICE, w przypadku gdy przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Uczestnik się znajduje, a także sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezpośredniego.
 15. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez MEDICAL SERVICE w przypadku gdy: dane te są nieprawidłowe, na okres pozwalający MEDICAL SERVICE sprawdzić prawidłowość tych danych; Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MEDICAL SERVICE są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Uczestnik nie chce, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne MEDICAL SERVICE, ale mogą być potrzebne Uczestnikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.
 16. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Uczestnik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; Uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Uczestnika lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
guy

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń lub napisz do nas

tel./fax: 32 257 84 40

tel. kom.: 605 405 477
mail: ms@medical-service.pl